สำนักงานบ้านสุวรรณมณีทนายความ

ปรึกษา ถาม-ตอบ สำนักงานบ้านสุวรรณมณีทนายความ => ปรึกษาทนาย ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: บ้านสุวรรณมณีทนายความ ที่ 01 มิถุนายน 2015, 08:27:11 PM

หัวข้อ: ครอบครองปรปักษ์/ปรึกษาทนายความ โทร.๐๘๔-๖๔๐-๐๑๔๘
เริ่มหัวข้อโดย: บ้านสุวรรณมณีทนายความ ที่ 01 มิถุนายน 2015, 08:27:11 PM
     มาตรา ๑๓๘๒ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
     ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น ทรัพย์ที่จะครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ นี้ ต้องเป็นทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ที่ดินมีโฉนด โฉนดตราจอง หรือตราจองว่าได้ทำประโยชน์แล้ว สำหรับที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ถือว่าเป็นที่ดินมือเปล่า เช่น สค.๑ นส.๓ นส.๓ ก หรือไม่มีหลักฐานใดเลย จะมีได้เพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น จึงไม่อาจอ้างการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา ๑๓๘๒ ได้ แต่สามารถแย่งการครอบครองได้ตามมาตรา ๑๓๗๕ แต่ไม่มีกฎหมายรับรองให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงสิทธิครอบครองได้เหมือนการครอบครองปรปักษ์ แต่ถ้าการครอบครองที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ แม้จะเข้าใจว่าเป็นเพียงที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กครอบครองปรปักษ์ได้