การประกันตัวผู้ต้องหา/จำเลยคดียาเสพติด /ปรึกษาทนายความ โทร.๐๘๔-๖๔๐-๐๑๔๘

เริ่มโดย บ้านสุวรรณมณีทนายความ, 29 พฤษภาคม 2015, 03:40:14 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

     ประกันตัวคดียาเสพติด
[ขั้นตอนการขอประกันตัวผู้ต้องหา]
1. เตรียมหลักประกันให้พร้อม ศึกษาว่าจะใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้าง
2. หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจ
ที่ว่าการอำเภอต่อหน้าเจ้าพนักงาน
3. หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกัน ให้ขอพบอัยการจังหวัดหรืออัยการพิเศษฝ่าย
4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกันจะต้องลงชื่อในสัญญาประกัน และทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับ
หลักประกัน และวันเวลานัดให้ท่าน
5. เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้อง ให้ทำเรื่องราวขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อน โปรดทราบด้วยว่า
สัญญาประกันระหว่างผู้ประกันกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลง เมื่อศาลรับฟ้อง
6. หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องศาลให้แจ้งเรื่องหลักประกัน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประกัน หรือหัวหน้าธุรการทราบ เพื่อมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่
ี่สำนักงานอัยการ แต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะหลักประกัน ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ประกัน
หลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณี
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. ทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
4. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย
หลักฐานการประกันต้องนำไปแสดงเพิ่มเติม
เฉพาะกรณี
กรณีมีคู่สมรส
- กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส
1. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส
- กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการหย่า
- กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว
1. สำเนามรณบัตร หรือ
2. ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า "ตาย" หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
กรณี ชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน
กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
1. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
กรณี ชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการสมรส
กรณี มอบอำนาจ
กรณี เจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันแทน
1. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจ
พร้อมสำเนา
3. หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้มอบและผู้รับมอบต้องมาทำที่สำนักงานอัยการด้วยตัวเอง ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4. หรือหนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบไปทำที่อำเภอ ลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำเภอ หรือ
ผู้ทำการแทน หรือ พนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ
(สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)
หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว
1. โฉนดที่ดิน, นส.3ก. หรือ นส.3
2. เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน
3. สมุดเงินฝากประจำ
4. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
5. เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
6. หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
ใช้หลักทรัพย์ประกัน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
กรณีใช้ โฉนดี่ดิน , นส.3ก หรือ นส.3
1. หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน
กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ
1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ
กรณีใช้เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน, ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย, ตั๋วแลกเงินธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว, เช็คธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย หรือรับรอง และไม่ใช่เช็คลงวันที่ล่วงหน้า, หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
1. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ
ใช้บุคคลเป็นประกันต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่งระดับอัตราเงินเดือน
การใช้หลักประกันเดิม
1. มีการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน และยังไม่ได้รับหลักประกันคืน
2. พนักงานอัยการเห็นสมควร ถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชั้นพนักงานอัยการ
หน่วยงานของรัฐขอปล่อยชั่วคราว
1. เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
2. ตกเป็นผู้ต้องหาเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
3. หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจขอใช้บุคคลแทนการนำเงินสดหรือ หลักทรัพย์มาวางประกัน
การใช้ตำแหน่งบุคคลเป็นประกัน
หลักประกัน
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3-5
วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6-8
วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ 9-10
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ 11
วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท
สมาชิกรัฐสภาและข้าราชการการเมือง
วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท
ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นหลักประกันได้ตามระดับของข้าราชการพลเรือนที่เทียบเท่ากัน
บุคคลอื่นๆ
- เป็นหลักประกันได้ในกรณีอัยการจังหวัดเห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป
- การใช้ตนเองเป็นหลักประกันต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมของคู่สมรสหากมีภาระผูกพันในการใช้ตนเองเป็นหลักประกัน รายอื่นอยู่ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:
มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง