การรับมรดกที่ดิน/ปรึกษาทนาย โทร.๐๘๔-๖๔๐-๐๑๔๘

เริ่มโดย บ้านสุวรรณมณีทนายความ, 17 ธันวาคม 2015, 09:14:27 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

การรับมรดก
เมื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีชื่อในเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ( เช่น โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ หรือ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) ตายลงไป ที่ดินแปลงนั้นก็จะเป็นมรดก ซึ่งจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ตาย โดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทำไว้ ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี ๖ ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
1.ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)
2.บิดา มารดา
3.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
4.พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน
5.ปู่ ย่า ตา ยาย
6.ลุง ป้า น้า อา
 
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมทั้ง ๖ ลำดับ
โดยผู้มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินจะต้องไปขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินนั้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงาน ที่ดินจังหวัดสาขา ในกรณีมีเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ ข. และสำนักงานที่ดินอำเภอ ในกรณีมีเอกสารเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก. ถ้าท้องที่ใดที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายที่ดินแล้ว ไม่ว่าที่ดินจะเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ น.ส. ๓ ก., น.ส.๓ ข.จะต้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน จังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่
 
หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอรับมรดก คือ
1.        โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำประโยชน์
2.        บัตรประจำตัว
3.        ทะเบียนบ้าน
4.        หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น มรณบัตร
5.        พินัยกรรม (ถ้ามี)
6.        ถ้าผู้ขอ ขอรับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรส ต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
7.        ถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นบิดาเจ้ามรดก ต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตร
8.        กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้ขอรับมรดก ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
9.        ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง
10.     ถ้ามีผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกันหลายคน บางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ต้องมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น ๆ
 
ในกรณีที่มีผู้จัดการมรดก หลักฐานที่ต้องนำไป คือ
1.        คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก
2.        หลักฐานการตายของเจ้ามรดก
3.        ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดก
4.        โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
1.        ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
2.        ค่าประกาศมรดก แปลงละ ๑๐ บาท
3.        ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แปลงละ ๕๐ บาท
4.        ค่าจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ ๒ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์
5.        ในกรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๐.๕

กัมพล สลีสองสม

ผมรบกวนสอบถามครับคือมีที่ดินมรดกของคุณปู่ ปู่มีลูก 8 คน คุณปู่เสียไป 30 ปีกว่าแล้ว จึงอยากจะแบ่งที่กันแต่มีอยู่ 3 คนไม่ยอมมาแบ่งมอบอำนาจให้คนอื่นทำแทนก็ไม่อ้างไม่ว่างส่อเจตนาว่าๆม่อยากแบ่งมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

ฟ้องขอแบ่งมรดกส่วนของคุณจากทายาทคนอื่นๆครับ


ปรียา

ดิฉันขออนุญาติสอบถามค่ะ กรณีเรื่องที่ดิน ที่บิดาได้เสียชีวิตไปแล้ว เหลือมารดาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้อง มีพี่ชาย2คน และพี่สาวอีก3คนที่ยังมีชีวิตอยู่ และพี่สาวอีกคนหายออกจากบ้านไปนานเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วค่ะ ตอนนี้แม่ พี่ชายและพี่สาวที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตกลงกันว่า ให้ทำการโอนที่ดินผืนดังกล่าวเป็นชื่อดิฉันซึ่งเป็นน้องสาวคนสุดท้อง  แต่ดิฉันได้สอบถามไปทางกรมที่ดินแล้ววว่าสามารถโอนมรดกของพ่อซึ่งเสียชีวิตแล้วเป็นของดิฉันได้หรือเปล่า กรมที่ดินบอกว่าในกรณีที่พี่สาวของฉันที่หายตัวไปแบบนี้ไม่สามารถโอนได้ เพราะต้องได้รับคำยินยอมจากทายาททุกคน ถ้าในกรณีนี้ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไร บ้างค่ะ จึงจะสามารถโอนที่ดินผืนดังกล่าวได้ค่ะ

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

เมือคุณพ่อตายต้องแบ่งสินสมรสระหว่างพ่อกับแม่คนละครึ่ง ครึ่งหนึ่งของพ่อเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทคือลูกทุกๆคนเท่าๆกัน และภริยา (เสมือนเป็นบุตรคนหนึ่ง) ดังนั้นทยาทของพ่อมี่พี่ชาย๒คน พี่สาว๓คน แม่๑คน และเรา เท่ากับ ๗ คน ส่วนละเท่าๆกัน ส่วนคนที่หายออกจากบ้านโดยไม่รู้ข่าวเลยต้องไปร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญก่อนครับ....ทนายพล โทร.๐๘๔๖๔๐๐๑๔๘

ยุพา

ขอถามหน่อยนะค่ะว่าแม่ดิฉันเสียไปแร้ว แต่ตอนนั้นฉันยังไม่บรรลุนิติภาวะ พ่อเลยใส่ชื่อในโฉนดที่ดินของแม่2ชื่อ แต่ที่ดินไม่ใช่สินสมรสเพราะยายยกให้แม่ก่อนแต่งงาน พ่อก้อแต่งงานใหม่แร้วแต่พ่อไม่ยอมไปโอนที่ให้แร้วอย่างนี้พ่อมีสิทธ์ได้รึป่าวค่ะ แร้วถ้าฟ้องชิงมรดกแม่กับพ่อตัวเองผิดไหมค่ะ

somjit1980


เบญจวรรร แจ่มแก้ว

ขอสอบถามเรื่องที่ดินด้วยคะ คือเจ้าของที่ดินคือคุณแม่คะแต่ท่านเสียแล้วยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์คะ ที่ดินคุณแม่เอาไปจำนองตอนท่านมีชีวิตอยู่คะ ดิฉันเคยชวนพี่ทั้งสองไปช่วยกันไถ่ถอนออกมาแต่พี่บอกไม่มีปัญญาเพราะที่คุณแม่เอาไปจำนองเป็นเงิน 150,000 บาทคะ ฉันกลัวธนาคารจะยึดที่ไปเพราะเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าแม่ไม่ส่งดอกเบี้ยมานานเเล้วให้ดำเนินการด้วย ฉันเลยใช้เงินส่วนตัวไปไถ่ถอนมาไว้แต่ไม่ได้โอนคะท่านเสียชิวิตก่อน ในกรณีนี้จะทำอย่างไรได้บ้างคะ เพราะพี่ชายแอบไปขายที่ของคุณพ่อไปหนึ่งเเปลงแล้วโดยไม่มีการปรึกษาดิฉันคะที่ดินที่ขายไปก็ขายให้ญาติกันนี้ละคะ รบกวนด้วยคะ

sommhee

ดูหนังเด็ดหนังดี มันส์ใด้ทุกเวลา ส่งตรงถึงมือถือคุณ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
แค่แอดไลน์ใส่@นำหน้าก่อนนะคะมาที่@ngw9469t มาสนุกกันน้าาาา
https://www.18bearvdo.com

hwann225

ขอบคุณครับ

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:
มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง